VintaSoft Barcode .NET SDK v10.0
GS1ApplicationIdentifierValue Constructor
Vintasoft.Barcode.GS1 Namespace > GS1ApplicationIdentifierValue Class : GS1ApplicationIdentifierValue Constructor
Application identifier.
Application identifier value.
Initializes a new instance of the GS1ApplicationIdentifierValue class.
Syntax
'Declaration
 
Public Function New( _
   ByVal applicationIdentifier As GS1ApplicationIdentifier, _
   ByVal value As String _
)
'Usage
 
Dim applicationIdentifier As GS1ApplicationIdentifier
Dim value As String
 
Dim instance As New GS1ApplicationIdentifierValue(applicationIdentifier, value)
public GS1ApplicationIdentifierValue( 
   GS1ApplicationIdentifier applicationIdentifier,
   string value
)
public: GS1ApplicationIdentifierValue( 
   GS1ApplicationIdentifier* applicationIdentifier,
   string* value
)
public:
GS1ApplicationIdentifierValue( 
   GS1ApplicationIdentifier^ applicationIdentifier,
   String^ value
)

Parameters

applicationIdentifier
Application identifier.
value
Application identifier value.
Requirements

Target Platforms: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2003

See Also

Reference

GS1ApplicationIdentifierValue Class
GS1ApplicationIdentifierValue Members