VintaSoft Imaging .NET SDK v8.8 for .NET Framework
Vintasoft.Imaging.ImageProcessing.Info Namespace / GetDocumentImageRotationAngleCommand Class
MembersIn This Topic
  GetDocumentImageRotationAngleCommand Class
  In This Topic
  Detects rotation angle of a document image.
  Object Model
  GetDocumentImageRotationAngleCommand ClassProcessingCommandBase ClassGetRotationAngleCommand ClassProcessingCommandResults ClassProcessingCommandResult ClassGetTextOrientationCommand Class
  Syntax
  'Declaration
   
  Public Class GetDocumentImageRotationAngleCommand 
     Inherits Vintasoft.Imaging.ImageProcessing.ProcessingCommandBase
  public class GetDocumentImageRotationAngleCommand : Vintasoft.Imaging.ImageProcessing.ProcessingCommandBase 
  public __gc class GetDocumentImageRotationAngleCommand : public Vintasoft.Imaging.ImageProcessing.ProcessingCommandBase 
  public ref class GetDocumentImageRotationAngleCommand : public Vintasoft.Imaging.ImageProcessing.ProcessingCommandBase 
  Inheritance Hierarchy

  System.Object
     Vintasoft.Imaging.ImageProcessing.ProcessingCommandBase
        Vintasoft.Imaging.ImageProcessing.Info.GetDocumentImageRotationAngleCommand

  Requirements

  Target Platforms: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2003

  See Also